ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

HANS EINAR THRUE, Painter

wpe8.jpg (2353 octets)      wpe6.jpg (16834 octets)       wpe9.jpg (34836 octets)

Please click on the images at the right to view them in bigger size.

Copyright art and photos © Hans Einar Thrue

 

 

BIOGRAPHY

 

f. Danmark, 1956.

Når der arbejdes med farven, fyldes hele fladen ud, og Hans Einar Thrue bygger sine ting op i store, enkle former, hvor strøgenes dynamik ikke er gået tabt. I en stor gouache, akryl og tegning får farven glød med grøn som dominans. Figuren er en kvinde, men det er ikke så meget denne individuelle kvinde som det er det psykiske rum, hun som menneske befinder sig i, der kommer frem. En ensomhed lyser fra den lidt tunge skikkelse i det abstrakte rum.

Det er de farvemættede arbejder, der dominerer på udstillingen, som viser, at kunstneren er fascineret af f.eks. Paul Klee, som han viser en parafrase over i abstrakt formsprog. Men det er en parantes, for Hans Einar Thrue er dybt fascineret af menensket og menneskets ansigtsudtryk.

Man mødes af ekspressive og udtsryksfulde ansigter. De er tænksomme, indadvendte typer i udtrykket. Malerisk er de trukket op med sorte konturer mod kraftige røde, blå og grønne farver.

Det udadvendte og indadvendte ses i et kvindeportræt og et mands-portræt. Her forbinder kunstneren øjensynligt det feminine element som en udfarende kraft og det maskuline som meditativ.

Som det ikke er helt usædvanligt nu om dage vender kunstneren sig til fortiden og inspireres af Albrecht Durers tegnede selvportræt fra ca. 1492 til udformningen af sit selvportræt: Med hånd under kind og øjne, der ser lidt træne og bekymrede ud, skuer han ud i verden. Måske dette indtryk af noget sørgmodigt skyldes de små hurtige, rundede raderstreger, selvportræltet bygges op af.

Blide stemn inger anslås i en serie kvindeportrætter i profil og en face indrammet af en forårsgrøn skov, der er bygget op af korte, skrå strøg. I disse arbejder står figurerne klart og dynamisk frem på en baggrund af stærke farver, der ikke tager overhånd.

I andre ses par, hvilende og vegeterende i det, der fornemmes som frodige, abstrakte landskaber. Kunstneren eksperimenterer meget med materialerne, og hvor han f.eks. i et par portrætter, hvor han anvender stoffarvepigment, opnår en stor intensitet og sarthed i de fint samstemte farver. Disse portrætter er også bygget op i fladen og i forenklede former, der på mange måder viser tilbage til en kunstner som Matisse.

Hans Einar Thrue viser han har et selvstændigt talent for tegningen Skovhuset, værløse '84 og Hillerød '87. Og farveklange.

 

Uddrag af anmeldelser af Ann L. Sørensen ved udstillingerne i hhv. Skovhuset, Værlose 84 og Hillerød 87.

_______________________________

 

Excerpts from reviews of exhibitions in Denmark (Skovhuset, Vaerlose in 1984 and Hilleroed in 1981), by Ann L. Berensen.

'When working with colour, Hans Elnar Thrue fills the entire surface, building up his paining in large simple shapes that preserve the dynamism of his brush strokes.

Colour glows in one large gouache / acrylic  drawing, with green a dominating presence. The figure is a woman, but it is not such much the Individual woman who presides, but rather the psychological space she inhabits as a human being. Loneliness emanates from this rather heavy figure in abstract space".

"ln the richly coloured works that dominate the exhibition, the artist reveals his fascination with Paul KIee, for example, whom he paraphrases in an abstract design language. But this only in parenthesis, for Hans Einar Thue is deeply fascinated by people and their facial expressions. The viewer meets sensitive, expressive faces; thoughtful, introverted types.

Black contours frame powerful red, blue and green colours for emphasis. The extroverted and introverted are exemplified by portraits of a man and a woman. Here the artist has apparently objectified the feminine element as the driving force, and the masculine as meditative."

"Not unusual for the times, the artist has tu med to the past and used the inspiration of Albrecht Dürer's self-portrait, a drawing from about 1492, in creating his own self-portrait: He peers out at the world, eyes a little tired and worried, his hand supporting his chin. Perhaps the doleful Impression is due to the small, quick, rounded etching strokes used to execute the work."

"A gentle atmosphere abounds in a series of portraits of women In pro-file, and a face framed by a spring-green forest, built up of short, diagonal strokes. In these works, the figures stand forth clearly and dynamically against a background of strong colours, which do not get the upper hand.

Other works show couples resting - vegetating - in what is perceived as fertile, abstract landscapes. The artist experiments heavily with materials, and where he uses textile pigments in a couple of portraits, he achieves great intensity and vulnerability from his harmonious colour choice. These portraits are also developed from the surface and in simple forms, in many ways reminiscent of an artist like Matisse."

"Hans Emar Thrue shows that he has an independent talent for drawing and colour composition."